Vetsy Oy käyttöehdot

Vetsy Oy

Y-tunnus 3330989-9

asiakaspalvelu@vetsy.vet

 

 1. Käyttöehtojen soveltaminen

Asioimalla Vetsy-klinikalla tai etäpalvelussa Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sopimus syntyy, kun asiakas ja vetsy sopivat ajanvarauksesta.

 1. Palvelun tarkoitus, palveluntarjoaja ja sisältö

Palvelun tuottaa suomalainen eläinlääkintäyritys Vetsy Oy. 

Vetsyllä voi olla töissä niin työntekijöitä, kuin ammatinharjoittajiakin. Ammatinharjoittaille vetsy tarjoaa tilat ja palveluita ja huolehtii tietoteknisistä järjestelmistä kuten ajanvarauksesta ja maksupalveluista. Ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa vaan voi olla luonnollinen henkilö, jolla on toiminimi, tai hänellä voi olla osakeyhtiö.

Asiakas saa klinikalla ajanvarauksen tehtyään ajan eläinlääkärin. Vaihtoehtoisesti asiakas saa digitaalisesti chatin kautta yhteyden etänä toimivaan eläinlääkäriin. 

Potilastietojärjestelmiin tallennetaan Asiakkaan ja lemmikin tiedot.

Tallennamme henkilötietoja, jotta potilastapausta koskeva asiakasyhteydenpito, eläinpotilaan kokonaisvaltainen hoito sekä Asiakkaan laskutus ovat mahdollisia. 

Henkilötietoja tallennetaan potilastietokantaan sekä asiakkaan sinne rekisteröityessä Vetsy-sovellukseen.

Lisäksi klinikalla on nauhoittava kameravalvonta, josta asiakasta informoidaan näkyvin kyltein ”Tallentava kameravalvonta”.
Sovellamme Henkilötietolakia siis myös kameravalvontaan. Valvonta eläinklinikalla turvaa henkilökuntamme turvallisuutta sekä yrityksen omaisuutta. Emme tee videovalvontamateriaalista säännönmukaisia luovutuksia, mutta tarpeen mukaan luovutamme videomateriaalia valvontayhtiöllemme Verisure, poliisille sekä muille viranomaisille.

 1. Hinnat

Lain mukaisesti pidämme suppeaa hinnastoa nähtävillä kotisivuillamme.

Sovellamme kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Johtuen eläinlääkintäpalvelun luonteesta ei kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä aina voida etukäteen arvioida.
Tarkempia hintatietoja voi tiedustella etukäteen ajanvarauksestamme.

 1. Maksut

Eläinlääkäripalvelun käyttäminen on maksullista.

Maksun tulee tapahtua etukäteen tai klinikkakäynnin yhteydessä.

Eläinlääkäripalvelun maksu suoritetaan ennen klinikalla asioimista sovelluksen kautta, jos kyseessä on käynti mikä mahdollistaa etukäteismaksun, tai yleisimmin klinikkakäynnin yhteydessä.

Emme hyväksy käteistä. Emme hyväksy shekkejä tai lahjakortteja.

Suosimme sovelluksessa tehtävää verkkomaksamista tai pankki- tai luottokorttimaksamista.

Emme anna laskuja. Sovelluksen kautta maksaessasi voit käyttää laskutusvaihtoehtoja, kuten Klarna Jousto tai Pivo jne.

Vetsy perii palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan lukuun välittäen ammatinharjoittajan osuuden ammatinharjoittajalle.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua välittömästi klinikkakäynnillä. 

Vetsyllä on oikeus keskeyttää eläinlääkärikäynti, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää velvoitteensa täyttämättä eli laskun maksamatta käynnin yhteydessä.

Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Etäeläinlääkäripalvelun maksu suoritetaan ennen etäeläinlääkärikonsultaatiota käyttäen yleisimpiä verkkomaksukeinoja (mm. pankki- tai luottokortti, verkkopankki, MobilePay). Asiakas vastaa palvelun maksamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Asiakas vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

 1. Eläinlääkäripalveluun rekisteröityminen app tai verkkosovellus

Voit ladata sovelluksen sovelluskaupasta ja rekisteröityä sinne. Voit myös rekisteröityä verkkosivujen kautta, mutta suosittelemme aina ensisijaisesti sovellusta, josta saat ehdottomasti parhaan asiakaskokemuksen. 

 1. Asiakkaan oikeudet ja vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään eläinlääkäripalveluja lemmikin terveysvaivojen selvittämiseen sekä hoitamiseen. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista.

Asiakas sitoutuu maksamaan veloitettavat palvelumaksut käynnin yhteydessä.

Asiakas vastaa saamiensa ohjeiden noudattamisesta ja lemmikin jatkohoidosta.

 1. Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.

 1. Peruutusehdot

Vetsyllä on oikeus veloittaa käyttämätön aika ja palvelu asiakkaalta, ellei palvelua ole peruutettu viimeistään edellisenä päivänä ennen sovittua klinikka- tai etäklinikkakäyntiä.

Jos asiakas saapuu myöhässä, eivät vetsyn eläinlääkärit ole velvollisia ylittämään sovittua aikataulua  ja täten aiheuttamaan muiden asiakkaiden aikataulujen viivästymistä. Jos asiakas tulee myöhässä, voivat eläinlääkärit kieltäytyä aloittamasta sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa.

Eläintenhoitajamme sekä eläinlääkärimme pyrkivät ottamaan asiakkaan ja lemmikin vastaan sovittuna aikana, mutta johtuen eläinlääkintäpalvelun luonteesta ei sovittua aikaa aina voida taata. Jos eläinlääkäri on myöhässä yli 30 minuuttia, on asiakkaalla oikeus perua aika ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

 1. Erimielisyydet 

Väärinkäsitykset ja erimielisyydet on paras sopia ensisijaisesti osapuolten kesken  neuvottelemalla. Toivomme, että saisimme tietää missä olemme epäonnistuneet, ja voisimme yhdessä miettiä, miten asia voitaisiin korjata. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelu@vetsy.vet

 1. Ylivoimainen este palveluntuotannossa

Vetsy ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajista riippumattomista syistä. Riippumattomiksi syiksi voidaan katsoa esimerkiksi lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri tai muu tarttuva vaarallinen tauti joka sulkee toimintaamme, vastaanottavan ammattihenkilön äkillinen sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

 1. Vaningonkorvaus

Potilasvahingot käsitellään potilasvahinkolain mukaan. Muilta osin palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata. 

 

Päivitetty 1.7.2024